Disclaimer
Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Consultaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en / of gedateerde informatie.
Consultaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of wat daaruit voortvloeit.
Waar dat niet vermeld is mag niets uit de teksten of grafische voorstellingen van deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Consultaal.


Copyright 2018 Consultaal. Alle rechten voorbehouden